Vítejte na stránkách firmy

 

ŽELEZÁŘSTVÍ - HUTNÍ MATERIÁL
LUBOMÍR MAREČEK

  

Vážený zákazníci,

prodejna je stále otevřená     

Vstup do areálu je pouze v roušce !  

 

Systém prodeje a vstup do prodejny bude upřesněn u vchodu do prodejny

 

Rozvoz materiálu bude realizován po domluvě . 

 

 Úprava pracovní doby v zimním čase : 

PO-PA   7-16hod.

   SO: 8-11  

   Ne: zavřeno  

Diskusní forum

Titulek: Delivery of your email messages. Vložil: Contactphory Datum: 30.10.2020

Hi! zelezarstvi-marecek.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr аbsоlutеly lеgаlly?
Wе prеsеntаtiоn а nеw lеgаl mеthоd оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp - +375259112693

Titulek: otevírací doba Vložil: Jana Datum: 15.03.2020

Jak bude probíhat prodej v době uzávěry ?

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Železářství - Hutní materiál

Provozovna přestěhována:
Kunštát ,Zámecká 10
67972

Tel: 516 462 481

Předpověď počasí